1. محمدرضا آهنچیان , الهام سلیمانی , ادراک اعضای هیئت علمی از حرفه ای بودن در نظام آموزش عالی ایران , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۰, صفحه ۱-۲۳
 2. یاسر گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ارائه مدل عِلّی درگیری و خودمختاری پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی: با نقش واسطه‌ای معنای تحصیلی , پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۹-۲۲
 3. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , معصومه کوهساری , علی نوفرستی , تجربه بازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد , نامه آموزش عالی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷
 4. مهدی ربیعی , صمد ایزدی , ابراهیم صالحی عمران , محمدرضا آهنچیان , بررسی الزامات تأمین و تنوع‌بخشی منابع مالی دانشگاه‌های دولتی , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۱۴۱-۱۶۲
 5. مجتبی نادی , محمدرضا آهنچیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , مطالعه کیفی وضعیت تیم‌سازی و کارتیمی در دانشگاه‌های دولتی ایران , مطالعات رفتار سازمانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۸۱-۱۲۰
 6. کلثومه شجاع , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مجتبی نادی , ارزشیابی اثربخشی برنامه های آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد , آموزش و توسعه منابع انسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۱۰۵-۱۲۶
 7. سمانه غلباش قره بلاغی اینالو , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مولفه ها و نشانگرهای همکاری های علمی پژوهشگران: طراحی و تعیین ساختار عاملی , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۴۳-۱۸۵
 8. رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , علی نوفرستی , معصومه کوهساری , سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱۲۸-۱۵۲
 9. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حمید ناصریان حاجی آبادی , سیداحسان افشاری زاده , ساخت و اعتباریابی مقیاس نیاز پژوهشی معلمان مقطع متوسطه شهر مشهد براساس نظریه خودتعیین‌گری , رویکردهای نوین آموزشی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۷-۴۴
 10. افسانه عبدلی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , فضای عمومی ماکسین گرین فراتر از حصارهای آموزش و پرورش استاندارد , فلسفه تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۳۱-۶۸
 11. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون روابط ساختاری بین خودکارآمدی پژوهشی، عوامل اجتماعی و محیط آموزشی - پژوهشی دانشگاه با عملکرد آموزشی- پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی , پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۲۷-۴۸
 12. مجتبی نادی , محمدرضا آهنچیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , کلثومه شجاع , تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰, صفحه ۱۳۳-۱۶۱
 13. سیدفاطمه قاسمپورگنجی , محمدرضا آهنچیان , تأثیر «ادراک از بافت اخلاقی سازمان» بر «قصد ترک شغل» منابع انسانی زن: با نقش تعدیل‌گر «ارزش‌های کاری» , پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۲۹-۱۵۲
 14. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , کاربست آموزش در دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی عوامل مربوط به ویژگی های فراگیر و فرایند آموزش , آموزش و ارزشیابی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۳۷-۶۳
 15. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , رقیه فاضل , محمدرضا آهنچیان , پدیدارشناسی آموزشهای سازمانی: تجربه زیسته کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد , آموزش و توسعه منابع انسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۷-۶۶
 16. محمدرضا آهنچیان , مجتبی حسینی , فروزان سادات هاشمی جزی , یونس طاطاری , پدیدار شناسی تقلب در امتحانات: تجارب زیسته دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱-۲۴
 17. حسین اسفندیاری گیسور , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران , آموزش و توسعه منابع انسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۱۴۳-۱۶۷
 18. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , شناسایی عوامل غیرآموزشی موثر بر بکارگیری آموزش ها در سازمان: محیط سازمان و عوامل فراسازمانی , پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۱۱-۲۳۶
 19. محمدرضا آهنچیان , معصومه عارف , برنامه ریزی نیروی انسانی برای پیش بینی تقاضای هیئت علمی در دانشگاه فردوسی مشهد با به کارگیری تحلیل روند و رگرسیون (1396-1392) , پژوهش های مدیریت منابع انسانی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱, صفحه ۲۳-۴۶
 20. ندا رضوی زاده هروی , محمدرضا آهنچیان , فاطمه رضامنش , در جستجوی مشارکت: درک تجربه خیّران مدرسه ساز (مورد مطالعه: مشهد، ایران) , علوم اجتماعی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱-۲۱
 21. محمدرضا آهنچیان , حمیده لطفی , شبنم کاظمی , امیر ثابت زاده , سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۵۳-۱۷۰
 22. مینا رضازاده , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , تحلیل وضعیت موجود و شناسایی چالش های پیش روی تحقق وضعیت مطلوب آموزش مدیران در شرکت های بزرگ وابسته به صنعت خودروسازی شهر مشهد , مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۴۳-۶۶
 23. محمدرضا آهنچیان , سید ناصر لطفی فاطمی , همبستگی بین مهارت های مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل و هوشبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد , علوم مراقبتی نظامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۹۶-۱۰۳
 24. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , اعتباریابی مقدماتی مقیاس انگیزش پژوهشی‌در دانشجویان تحصیلات تکمیلی , مطالعات روان شناختی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۱-۷۴
 25. محمدرضا آهنچیان , فاطمه خراشادی زاده , تبیین مدیریت معنوی در پرستاری : مطالعه فنومنولوژی تفسیری , مدیریت پرستاری , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲, صفحه ۴۹-۶۰
 26. محمدرضا آهنچیان , عبدالقادر عصارودی , ارتباط سبک تصمیم گیری و یادگیری خودراهبر در دانشجویان هوشبری , علوم مراقبتی نظامی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۵-۳۲
 27. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی وضعیت نفوذ آرمانی مدیران در مجتمع های آموزشی صالح آباد در سال تحصیلی 91- 1390 , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۶۵-۱۸۴
 28. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , بررسی میزان آموزش سازنده گرا بر میزان رضایت و یادگیری شرکت کنندگان در دوره های آموزش مداوم پزشکی مبتنی بر وب , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۱-۲۴
 29. حسین کریمی مونقی , زهرا مرضیه حسنیان , محمدرضا آهنچیان , وضعیت مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی , توسعه آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹۴-۱۰۶
 30. محمدرضا آهنچیان , علی مهدوی شکیب , روش‌شناسی تعیین مشاغل استراتژیک، ارزیابی میزان آمادگی شاغلان استراتژیک و تدوین برنامه توسعه ای مناسب (مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای خراسان) , مدیریت بر آموزش سازمانها , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۹-۳۶
 31. منصوره بختیاری فایندری , مجتبی بذرافشان مقدم , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ساخت و اعتباریابی مقیاس نفوذ آرمانی مدیران , اندازه گیری تربیتی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹, صفحه ۴۳-۶۰
 32. محمدرضا آهنچیان , نجمه ولی زاده , کندوکاوی بر واقعیت های زنده نظارت آموزشی , مدیریت پرستاری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۷۸-۸۷
 33. محمدرضا آهنچیان , الهام سادات سلیمانی , عدالت در توسعه مسیر شغلی منابع انسانی زنان در سازمان های اجتماعی ایران , زن، حقوق و توسعه , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶
 34. حیدر مختاری , محمدرضا داورپناه , محمدحسین دیانی , محمدرضا آهنچیان , رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان , پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۳۰-۴۹
 35. زهره نگهبان , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , مسئله‌یابی پژوهش؛ ضرورتی انکارناپذیر در پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی , عیار پژوهش در علوم انسانی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۳۰
 36. محمدرضا آهنچیان , مصطفی راد , مجتبی راد , بررسی دیدگاه ها و تجارب فارغ التحصیلان و مدرسان فوریت های پزشکی: یک مطالعه کیفی , گام های توسعه در آموزش پزشکی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵, صفحه ۲۱۴-۲۲۶
 37. الهام سلیمانی , محمدرضا آهنچیان , احمدرضا اصغرپور ماسوله , نقش هویت سازمانی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و موسسه آموزش عالی خیام مشهد , علوم اجتماعی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱
 38. محمدرضا آهنچیان , آرمان شهر گرایی و تحول در آموزش و پرورش , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۷۲-۸۳
 39. مجتبی همتی فر , محمدرضا آهنچیان , ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت: بررسی موردی سازواری فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۵-۴۸
 40. عباس حیدری , محمدرضا آهنچیان , سید موسی مهدی زاده , بررسی فرسودگی شغلی و عوامل محیط کار موثر بر آن در اعضای هیات علمی پرستاری استان خراسان رضوی در سال , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۷-۲۷
 41. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی پژوهشی با عملکرد پژوهشی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۴۱-۵۱
 42. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش محیط آموزشی- پژوهشی و عوامل اجتماعی دانشگاه بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی یزد , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۳۲-۴۶
 43. محمدرضا آهنچیان , سمیه بهمن آبادی , فاطمه ارفع بلوچی , پیش بینی خودتنظیمی دانشجویان دختر و پسر براساس سبک های شخصیت (NEO) آنان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۹۰۷-۹۱۹
 44. محمدرضا آهنچیان , مدیریت کیفیت در مدارس شاهد و ایثارگر: بررسی عوامل بازدارنده و پیش برنده کیفیت خدمات آموزشی و معرفی مدل مطلوب , پژوهش های آموزش و یادگیری , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۲-۳۹
 45. محمدرضا آهنچیان , امین بابادی , تهیه و اعتباریابی پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه: کاربرد روش آمیخته در عمل , پژوهش های آموزش و یادگیری , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۴۳-۶۱
 46. محمدرضا آهنچیان , زهرا مرضیه حسنیان , ارتباط بین سبک تفکر و سبک حل مشکل در دانشجویان پرستاری , آموزش پرستاری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۳۸-۴۸
 47. عباس عرب , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , نقش سبک رهبری تحولی مدیران در پیش بینی کارآفرینی اجتماعی کارکنان:مطالعة تطبیقی دانشگاه های دولتی با غیردولتی مشهد , ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۶۱-۱۰۱
 48. محمدرضا آهنچیان , هوشنگ گراوند , نقش فرهنگ در اولویت بندی اهداف و آرزوهای دانشجویان ایرانی با آمریکایی , علوم اجتماعی-دانشگاه علامه طباطبایی , دوره ( ۶۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۲۷-۱۵۶
 49. محمدرضا آهنچیان , بوروکراسی دانشگاهی: مسائل و چالش ها , آموزش عالی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۳-۲۲
 50. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , آزمون الگوی علّی نقش عوامل شناختی اجتماعی موثر بر خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان دکتری , آموزش عالی ایران , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵۹-۸۳
 51. مرضیه عالی , بختیار شعبانی ورکی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , محمدرضا آهنچیان , انقیاد کودکان در نظام آموزشی: نقد تبارشناسانه‌ی رویکردهای انضباطی در مدرسه , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۵-۲۸
 52. اعظم فتحی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , سبک مدیریت عبور از مانع و رابطه آن با اثربخشی سازمان , پژوهش نامه مدیریت تحول , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۸-۸۸
 53. حیدر مختاری , محمدرضا داورپناه , محمدرضا آهنچیان , باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱-۲۲
 54. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , بررسی نقش انگیزش تحصیلی و مهارت‌های رایانه‌ای دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به رویکرد یادگیری ترکیبی , رهیافتی نو در مدیریت آموزشی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶۳-۸۲
 55. وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , آسیب شناسی طرحهای ارزیابی درونی و راههای توسعه اثربخشی آنها (مورد: دانشگاه فردوسی مشهد) , مطالعات برنامه ریزی آموزشی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۶-۳۷
 56. محمدرضا آهنچیان , رضا محمدی چابکی , آموزه‌های نظریه آشوب در نظام آموزش و برنامه درسی علوم تجربی در ایران , مطالعات برنامه درسی آموزش عالی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۵, صفحه ۱۱-۳۴
 57. محمدرضا آهنچیان , امیر حسین میرحقی , تجربه دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد پرستاری , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۴, صفحه ۲۷۰-۲۷۹
 58. محمدرضا آهنچیان , علی مهدوی شکیب , تعیین شاخص های موثر در بهره وری فردی کارکنان و روش محاسبه کمی آن (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) , آمایش و توسعه پایدار , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۹-۳۰
 59. محمود بخشی , محمدرضا آهنچیان , الگوی پیش بینی پیشرفت تحصیلی: نقش تفکر انتقادی و راهبردهای خودتنظیمی یادگیری , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۵۳-۱۶۳
 60. محمدرضا آهنچیان , هوشنگ گراوند , اعظم محمدزاده قصر , سیدعلی اکبر حسینی , هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی , گام های توسعه در آموزش پزشکی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۷۰-۷۷
 61. مهدی محمدآقائی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی: بازشناسی مقوله ها و شاخص ها , پژوهش های کاربردی روانشناختی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۲, صفحه ۱۴۱-۱۵۴
 62. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , ارزیابی کیفیت یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران براساس جهت گیریهای برنامه درسی و تجربه مدرسان , پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۷۵-۹۷
 63. علی مهدوی شکیب , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام , بررسی رابطه سبک تفکر مدیران آموزشی با سبک رهبری تحولی آنان بر اساس مدل بس و اولیو , رهبری و مدیریت آموزشی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۳۷-۱۵۵
 64. علی اکبر عجم , حسین جعفری ثانی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , نقش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، مهارت رایانه‌ای و پیشرفت تحصیلی دانشجویان در دیدگاه آنان نسبت به تعامل همزمان و ناهمزمان رویکرد یادگیری ترکیبی , پژوهش در برنامه ریزی درسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱-۱۷
 65. محمدرضا آهنچیان , اعظم محمدزاده قصر , هوشنگ گراوند , سیدعلی اکبر حسینی , سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۵۷۷-۵۸۸
 66. محمود بخشی , محمدرضا آهنچیان , رعنا امیری , رابطه تفکر انتقادی، راهبردهای خودتنظیمی و اهداف پیشرفت دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود , آموزش پرستاری , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۴۸-۶۰
 67. محمدرضا آهنچیان , آمایش آموزش عالی و سیاست های علم و فناوری کشور: تحلیل گسست بر اساس تجربه نگاری , سیاست علم و فناوری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۷۳-۸۶
 68. عاطفه اطهری علاف , محمدرضا آهنچیان , بهروز مهرام , بررسی درجه انطباق رفتار مدیران در دانشگاه فردوسی مشهد با شاخص های چهارگانه رهبری تحولی و رابطه آن با بهسازی کارکنان , آموزش عالی ایران , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۴۴
 69. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , حسین کریمی مونقی , اعتباریابی مقیاس خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای علوم پزشکی و فردوسی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۳۹۶-۴۰۹
 70. محمدرضا آهنچیان , امین بابادی , یحیی قائدی , بررسی تطبیقی ادراک نقش و محورهای عملکرد مدیران گرو ههای آموزشی در دو دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد , مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۹-۳۰
 71. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , عوامل بازدارنده ی استفاده از دوره های یادگیری الکترونیکی آموزش مداوم در مشمولین تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۵, صفحه ۳۷۷-۳۸۶
 72. محمد اکبری بورنگ , حسین جعفری ثانی , محمدرضا آهنچیان , حسین کارشکی , بررسی جهت‌گیری‌های برنامه درسی استادان : نقش جنسیت ، مرتبه علمی و نحوه ارایه آموزش ( مجازی،حضوری) در دانشگاه علوم پزشکی مشهد , آموزش در علوم پزشکی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۲۱۰-۲۱۹
 73. محمدرضا آهنچیان , رعنا امیری , محمود بخشی , بررسی همبستگی هوش فرهنگی با تعامل اجتماعی در پرستاران , مدیریت ارتقای سلامت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۳, صفحه ۴۴-۵۳
 74. محمدرضا آهنچیان , مریم خجسته بوجار , امین بابادی , عاطفه اطهری علاف , عبدالله داوودی ور , رهبری یا مدیریت: آیا رهبری تحولی یک سبک اثربخش برای بهبود عملکرد و ارتقای رضایت شغلی معلمان است؟ , تعلیم و تربیت , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲, صفحه ۷۹-۱۰۶
 75. محسن نوغانی دخت بهمنی , محمدرضا آهنچیان , محمدتقی رفیعی , تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه , جامعه شناسی آموزش و پرورش , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۹۱-۲۱۸
 76. محمدرضا آهنچیان , افسانه عبدلی , بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی , جستارهای ادبی , دوره ( ۴۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۵۷-۱۸۲
 77. محمدرضا آهنچیان , محمدشریف طاهرپور , نشانه های مدرنیته در نظام آموزش و پرورش ایران , مهندسی فرهنگی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۸-۲۶
 78. محمدرضا آهنچیان , وجیهه ظهور پرونده , راهکارهای ارتقاء اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان ها , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۹۵-۱۲۶
 79. محمدرضا آهنچیان , روش شناسی (طراحی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان در موسسات آموزش عالی: مورد دانشگاه فردوسی) , آموزش عالی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۹, صفحه ۱۵-۴۶
 80. محمدرضا آهنچیان , سیدمحمدجعفر جعفریان راد , مصطفی فکور , وجیهه ظهورپرونده , ارزیابی کیفیت دوره های مراکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خراسان رضوی بر مبنای مدل سیپ , پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۷, صفحه ۵۴-۶۳
 81. مهدی زیرک , حسینعلی کوهستانی , غلامرضا خوئی نژاد , محمدرضا آهنچیان , بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۹۵-۱۲۹
 82. محمدرضا آهنچیان , وجیهه ظهورپرونده , رابطه دانش مدیریتی مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱-۱۶
 83. عبدالله داودی پور , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی , بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد , اندیشه های نوین تربیتی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۳۷-۵۴
 84. یحیی قائدی , محمدرضا آهنچیان , بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران , مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۶۰-۷۲
 85. سیما امیری , حسینعلی کوهستانی , محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه بین مهارت‌های ارتبـاطی مدیران و رضایت شغلی کـارکنان در ادارات کل استان خـراسان شمالی در سال 86-85 , پژوهشنامه تربیتی-دانشگاه آزاد بجنورد , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۱, صفحه ۱۸۹-۲۰۷
 86. محمدرضا آهنچیان , فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای , علوم تربیتی - شهید چمران اهواز , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۹, صفحه ۲۷-۴۴
 87. رشید ترابی , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی , نگرش مدیران گروه ، اعضای هیئت علمی و پزشکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش آموزش مداوم از طریق اینترنت , آموزش در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۷
 88. محمدرضا آهنچیان , فاطمه براتلو , سازمــان‌ها و هویــت ما , علوم اجتماعی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۴/۰۹, صفحه ۱-۱۲
 89. محمدرضا آهنچیان , تاثیر موافق و مخالف بودن جنسیت در ارزشیابی دانشجویان از اعضای هیات علمی , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , تاریخ: ۱۳۸۱/۰۳