1. محمدرضا آهنچیان , نظام ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه از دیدگاه مدیران و کارکنان: الزامات تغییر، سطح رضایت، آسیب ها , نظارت و ارزیابی آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. محمدرضا آهنچیان , نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری , کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. محمدرضا آهنچیان , یحیی عابدی , زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی , وضعیت علوم انسانی در ایران معاصر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. هوشنگ گراوند , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , نقش عوامل اجتماعی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , مقایسه خودکارآمدی و عملکرد پژوهشی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. فاطمه ارفع بلوچی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , ضرورت نیازسنجی پژوهشی در پژوهش های سازمانی , دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی , نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. محمدرضا آهنچیان , مدیریت دانش در علوم پزشکی , ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. محمدرضا آهنچیان , پس انداز دانش پرستاری - تحلیل محتوا , ششمین سمینار سراسری پرستار، ماما و پژوهش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. محمدرضا آهنچیان , افسانه عبدلی , حقیقت نجات دهنده و تربیت اخلاقی در نظام آموزشی ایران مقابله دیدگاه فارابی و لاک با رورتی , دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , پگاه مسنن مظفری , ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی , اولین همایش سراسری روشهای آموزش در علوم زیست پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مینا رضازاده , بررسی وضعیت مطلوب نیازسنجی آموزشی مدیران(با رویکرد نیاز سنجی تخصصی در اثر بخشی آموزش های سازمانی) , آسیب شناسی آموزش سازمانی با رویکردی کاربردی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمانها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. محمدرضا آهنچیان , تبیین انتظارات صنعت از توان پژوهشی دانشگاه (با تاکید بر پژوهش های علوم انسانی) , اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. محمدرضا آهنچیان , طنز و شوخی: راهی به سوی ساختارشکنی در نظام تعلیم و تربیت , دومین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. محمدرضا آهنچیان , بررسی وضعیت آموزش و بهسازی منابع انسانی در سازمانهای اجتماعی ایران , اولین همایش ملی الگوهای آموزش منابع انسانی دانشگاه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , بازدارنده های شخصی و نگرشی مشارکت جامعه تحت شمول آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد در دوره های یادگیری الکترونیکی , پنجمین همایش یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. محمدرضا آهنچیان , ارزیابی مبتنی بر استانداردهای کیفی: میانجی سلامت سازمانی در دانشگاه ها , اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. محمدرضا آهنچیان , بررسی تطبیقی میزان گرایش مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی به ویژ گی های رهبری آموزشی (مدل دیموک و والکر) , همایش ملی آموزش در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. محمدرضا آهنچیان , درس هایی برای طراحی و اجرای برنامه توسعه آموزش: مرور تجربه های آمایش آموزش عالی ایران 90-89 , نخستین همایش ملی \"آموزش در ایران 1404\" , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. محمدرضا آهنچیان , نقش میانجی آموزش فراشناخت در اثربخشی آموزش های سازمانی از طریق یادگیری خودراهبر , اولین همایش ملی یافته های علوم شناختی در تعلیم تربیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. محمدرضا آهنچیان , به هم وابستگی «آموزش و پرورش و فرهنگ» و وظیفه های پژوهشگر تربیتی , گردهمایی متخصصان علوم تربیتی: گرامیداشت دکتر محمد یمنی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. محمدرضا آهنچیان , سیمای علوم انسانی در مطالعات آمایش آموزش عالی کشور: مورد استان خراسان رضوی , دومین کنگره ملی علوم انسانی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. منیره صالحی , حسین کارشکی , محمدرضا آهنچیان , دانشجویان برای چه پژوهش می کنند؟ (مقایسه سبکهای انگیزش پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده های مختلف) , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. محمد حسن ابراهیمی دهشیری , محمدرضا آهنچیان , ابوالفضل غفاری , جهانگیر مسعودی , رویکرد ساختارگرایی و پساساختارگرایی در مواجهه با فرهنگ و نسبت آن با تعلیم و تربیت , چهارمین همایش انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. محمدرضا آهنچیان , اولویت بندی نقش سبک های تفکر بر گرایش های پژوهشی , کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی قم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه هوش اجتماعی مدیران با میزان تیم گرایی آنان در دانشگاه فردوسی مشهد , اولین کنگره سراسری سلامت دانشگاهها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی , راهبرد برونسپاری در آموزش های سازمانی: درس هایی برای مدیران , دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , مریم سیروسی , شناسایی چالش‌های برون‌سپاری آموزش کارکنان ضرورتی فروگذاره در سازمان‌ها , کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. زهرا مرضیه حسنیان , حسین کریمی مونقی , محمدرضا آهنچیان , تبیین فرایند مدیریت دانش پرستاری (مطالعه گراندد تئوری) , چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور و پنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. محمدرضا آهنچیان , فاطمه بخشی جعفر آبادی , آمیخته بازاریابی خدمات: ابزار توسعه آموزش عالی فرامرزی , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. محمدرضا آهنچیان , نقش محیط آموزشی - پژوهشی بر تجربه پژوهشی (طرز فکر پژوهشی و طرز فکر دانشگاهی) دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی , پنجمین همایش بین المللی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. محمدرضا آهنچیان , ارتقای اثربخشی آموزشهای سازمانی از طریق توسعه آموزش گروهی , نخستین همایش کشوری آسیب شناسی آموزش سازمانی مبتنی بر تجربیات اجرایی در سازمان ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. محمدرضا آهنچیان , بازکاوی گسست در آمایش آموزش عالی و راهبردهای توسعه علم و فناوری کشور , همایش بین المللی آمایش آموزش عالی، نظریه های و تجارب , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. محمدرضا آهنچیان , بررسی رابطه میان سابقه خدمت (سن) و نگرش مدیران گروه، اعضای هیئت علمی و پزشکان عمومی شرکت کننده در دوره های آموزش مداوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی به آموزش از طریق اینترنت , سومین همایش کشوری کاربرد یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. محمدرضا آهنچیان , سمیه ابراهیمی کوشک مهدی , یادگیری الکترونیکی، نقطه عزیمت به سوی مدرسه پست مدرن: درس هایی برای مدیران آموزشی , اولین کنفرانس ملی مدیریت آموزشی در نظر و عمل , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , محبوبه عباسی , گونه‌شناسی رویکرد آموزشی پداگوژی، آندراگوژی، هیوتاگوژی موجود و مطلوب در مؤسسات آموزش عالی آزاد در راستای بهبود اشتغال: دیدگاه مدیران، اساتید و دانشجویان , همایش ملی\"کارآموزی؛ دریچه ای بسوی ارتباط موثر دانشگاه و صنعت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. وجیهه حکیمی , بهروز مهرام , محمدرضا آهنچیان , مشکلات فراروی مجریان طرحهای ارزیابی درونی در حال اجرای گروههای آموزشی , ششمین همایش ارزیابی کیفیت در نظامهای دانشگاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. شیما فیض عارفی , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , شناسایی معیارهای ارزیابی عملکرد کارکنان بر مبنای معیارهای مدیریت دانش: ضرورتی برای سازمانهای دانش بنیان , اولین همایش ملی مدیریت بازرگانی با محوریت کسب و کار های کارآفرینانه و اقتصاد دانش بنیان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , نقش توسعه حرفه ای اعضاء هیئت علمی در موسسات آموزش عالی , کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. آرزو احمدآبادی , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , بهسازی سازمانی عامل مهم توسعه اعضای هیات علمی در موسسات آموزش عالی , اولین کنفرانس رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. حسین کریمی مونقی , مرضیه حسنیان , محمدرضا آهنچیان , مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی , ششمین همایش ملی مدیریت دانش , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. معصومه کوهساری , رضوان حسین قلی زاده , محمدرضا آهنچیان , واکاوی تطبیقی الگوهای رهبری مدرسه , کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , انتقال یادگیری از محیط آموزش به در سازمانکار محل ها و عوامل مؤثر بر آن , اولین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. حمیده لطفی , محمدرضا آهنچیان , مرتضی کرمی , شناسایی موانع انتقال آموزش در سازمانها , اولین کنفرانس بین المللی مدیریت،اقتصاد،حسابداری وعلوم تربیتی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹