‌‌Books List
No. ‌Book Title Propagate No. Last Propagate Date Faculty Book Type Authors
1    24 درس برای رهبری خارق العاده    first    2007-10-07    سخن گستر    ترجمه   MainAuthor:زنگر و فولکمن,Authors:  
2    پایان مدیریت: فروپاشی روایت ها در دوران مدرن    first    2008-02-10    نی    تصنیف   
3    مدیرت دانش در سازمان های آموزشی    first    2008-11-01    پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش    ترجمه   
4    آموزش و پرورش در شرایط پست مدرن    first    2003-10-12    کتابخانه طهوری    تالیف   
5    انسان در مدیریت    first    2000-04-24    شیوه    تصنیف   
6    اقدام پژوهی: طراحی، اجرا ، ارزشیابی    fifth    2005-09-30    رشد    ترجمه   
7    رویکردهای نوین در مدیریت آموزشی    first    2009-04-22    رشد    ترجمه   
8    اقتصاد آموزش و پرورش    third    2010-02-13    سمت    تصنیف   
9    انسان شناسی تربیتی    first    2009-12-29    آییژ    ترجمه   MainAuthor:نلر، جورج فردریک,Authors:  
10    مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی    first    2009-01-19    وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت    ترجمه   MainAuthor:سالیز و جونز,Authors:  
11    رهبری و مدیریت آموزشی    first    2014-01-28    انتشارات رشد    ترجمه   MainAuthor:تونی بوش - دیوید میدلوود,Authors:  
12    اقدام پژوهی: راهنمای گام به گام برای معلمان    first    2014-01-28    تهران رشد    تالیف   
13    توسعه و بهسازی مدیران و رهبران در سازمان های آموزشی    first    2018-04-21    موسسه انتشارات رشد    ترجمه